ENTEGRE HARÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Entegre Harç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (Entegre Harç veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Entegre Harç ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz. Entegre Harç, KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;

1. Tanımlar
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,
Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,
İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,
Entegre Harç veya Şirket: Entegre Harç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamlarına gelmektedir.

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
Veri Sorumlusu : Entegre Harç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adres : Hüseyinli Mahallesi Beykoz Caddesi No:222/4 Çekmeköy /İstanbul / İstanbul İrtibat Kişisi :

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir. Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz; i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için, iv. ii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir; i. Şirketimizin kuruluş amacı olan ve Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin iş birimlerimiz tarafından sürdürülebilmesi, ii. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanları, ziyaretçilerimiz ve sair 3. kişiler ile iletişim ve ilişkimizin sağlanması, iii. Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, Şirket yetkililerimiz ve Şirket yöneticilerimiz ile iletişim ve ilişkilerimizin sağlanması, iv. Tahsilat ve satın alma faaliyetleri ile muhasebe/mali işler işleyişinin devamının sağlanması, v. Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, vi. Şirketimizin değerlendirme, şikâyet yönetimi, hukuki uyum, iç denetim, analiz ve sair diğer süreçlerinin yürütülmesi, vii. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, viii. Şirketimizin lojistik faaliyetlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesi, ix. Şirketimizin kendini yenileme, iyileştirme, büyüme, yatırım çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi, x. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi yürütülebilmesi, xi. Şirketimizin iç işleyişindeki insan kaynakları süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi, xii. Ofis içindeki çalışma hayatının gereği gibi devam ettirilmesi, xiii. Şirketimizin Bilgi Teknolojileri kapsamındaki zorunlu ve ihtiyari çalışmalarının devam ettirilmesi, xiv. Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu’nu;
“Hüseyinli Mahallesi Beykoz Caddesi No:222/4 Çekmeköy /İstanbul / Türkiye” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla, Formu taratarak, info@entegreharc.com.tr adresine Entegre Harç’a bidirilen ve Entegre Harç nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,
Formu taratarak entegreharc@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla, ulaştırabilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,
iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,
v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması, gerekmektedir.
7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir. Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.
7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.
8. KVKK’nun 5. maddesinde Entegre Harç’ın “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.
9. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
Aydınlatma Metni 25/04/2023 tarihinde rezive edilmiştir ve www.entegreharc.com.tr internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

25/04/2023 tarihinde düzenlenmiştir.KVKK Bilgi Talep Formu'nu (Başvuru Formu) indirmek için tıklayınız
ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Onay MetniEntegre Harç ile alışverişlerimdeki avantajlardan faydalanmak amacıyla, tarafıma “Sözleşmenin”nın teslim edildiğini, Entegre Harç tarafından “Sözleşme”nin kullanım koşullarında her daim değişiklik yapılabileceğini ve bu değişikliklerin Entegre Harç web sitesinde açıklanacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. Vermiş olduğum iletişim bilgilerim aracılığı ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatı uyarınca Entegre Harç ile ilgili kampanya, tanıtım, reklam, duyuru, üyelik işlemleri, satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine dair işlemler ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum. Söz konusu ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesini her zaman reddetme hakkım olduğu ve red hakkımı ücretsiz olarak 444 31 72 numaraya yapacağım bildirim ile /3172 Numarasına “ENTEGRE” yazarak göndereceğim SMS ile kullanabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.